Inpage editor  

Missie en visie

Onze werking en ons dagelijks handelen en beslissen zijn sterk bepaald door onze visie. Hoe we naar de dingen kijken, heeft veel invloed op wat we doen en zeggen. Een aantal normen, waarden en overtuigingen vormen de basis van hoe wij met cliënten, hun familie of omgeving, en met elkaar omgaan.                   

Samen met onze cliënten en leerlingen (én hun omgeving), streven we naar meer levenskwaliteit in alle domeinen van hun leven. Hun vraag stuurt ons handelen. We willen dat ze zich kunnen ontplooien en greep hebben op hun situatie.

We werken aan een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking of sociaal kwetsbaren vanzelfsprekend een volwaardig burger kunnen zijn, en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven.

We spelen in op maatschappelijke behoeften in een voortdurend veranderende omgeving. We zetten in op vernieuwing en samenwerking.

Terug

Onze algemene mensvisie

We vinden onze inspiratie in het humanisme en pluralisme:

Iedere mens is uniek. We geloven in de krachten en mogelijkheden van elke mens om vrij te denken en zelf keuzes te maken. We stellen de eigenheid van de ander centraal.
De mens is een sociaal wezen. Relaties met anderen doen iemands persoonlijkheid ontwikkelen.

We benaderen mensen vanuit een fundamenteel respect.
Iedereen kan leren en groeien in zijn tempo en volgens zijn mogelijkheden.

Gerespecteerd worden, greep hebben op het eigen leven en maximaal deelnemen aan de samenleving zorgt voor meer levenskwaliteit.

Onze visie op ondersteuning

OP MAAT EN EMANCIPATORISCH
Vanuit de vraag van de cliënt gaan we in dialoog. Op basis van krachten en mogelijkheden van alle betrokken partijen zoeken we samen naar de gepaste ondersteuning, waarbij de cliënt zoveel mogelijk de regie in handen neemt.

CONTEXTGERICHT EN NETWERKVERSTERKEND
De cliënt en alle mensen rondom hem of haar verbinden zich tot een geheel, een netwerk, een dorp.
We brengen dit netwerk in beeld en zoeken samen naar bijkomende mogelijkheden. 

IN EEN LERENDE ORGANISATIE
We motiveren onze medewerkers om levenslang te leren: individueel, in team en op organisatieniveau. 
Via ervaring, vorming en door van elkaar te leren, groeit onze expertise en ondersteunen we ieders competenties. 

INCLUSIE
Diversiteit zien we als een verrijking en als eigen aan de maatschappij waar ieder van ons deel van uitmaakt. Als organisatie streven we ernaar dat ieder, vanuit zijn eigen kunnen, actief en betekenisvol kan deelnemen aan onze samenleving.

DOELGERICHT EN SYSTEMATISCH
We zijn een dynamische organisatie waarin iedereen doelgericht en systematisch aan de slag gaat. In continue afstemming met elkaar stellen we doelen op die we regelmatig evalueren en bijsturen. We hechten belang aan helder uitgeschreven werkwijzen die we borgen in onze werking.

INNOVEREND EN WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD
We gebruiken methodes en technieken die hun doeltreffendheid hebben bewezen. We zoeken hiervoor actief samenwerking met kenniscentra: universiteiten en hogescholen.
We werken aan antwoorden op nieuwe vragen en zoeken naar nieuwe methoden om onze visie op ondersteuning te realiseren.

Onze waarden

Waarden OLO vzw