Inpage editor  

Missie en visie

Onze werking en ons dagelijks handelen en beslissen zijn sterk bepaald door onze visie. Hoe we naar de dingen kijken, heeft veel invloed op wat we doen en zeggen. Een aantal normen, waarden en overtuigingen vormen de basis van hoe wij met cliënten, hun familie of omgeving, en met elkaar omgaan.                   

Samen met onze cliënten en leerlingen (én hun omgeving), streven we naar meer levenskwaliteit in alle domeinen van hun leven. Hun vraag stuurt ons handelen. We willen dat ze zich kunnen ontplooien en greep hebben op hun situatie.

We werken aan een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking of sociaal kwetsbaren vanzelfsprekend een volwaardig burger kunnen zijn, en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven.

We spelen in op maatschappelijke behoeften in een voortdurend veranderende omgeving. We zetten in op vernieuwing en samenwerking.

Terug

Onze algemene mensvisie

We vinden onze inspiratie in het humanisme en pluralisme:

Iedere mens is uniek. We geloven in de krachten en mogelijkheden van elke mens om vrij te denken en zelf keuzes te maken. We stellen de eigenheid van de ander centraal.
De mens is een sociaal wezen. Relaties met anderen doen iemands persoonlijkheid ontwikkelen.

We benaderen mensen vanuit een fundamenteel respect.
Iedereen kan leren en groeien in zijn tempo en volgens zijn mogelijkheden.

Gerespecteerd worden, greep hebben op het eigen leven en maximaal deelnemen aan de samenleving zorgt voor meer levenskwaliteit.

Onze visie op ondersteuning

WE WERKEN OP MAAT en EMANCIPATORISCH
Vanuit de vraag van de cliënt gaan we in dialoog. Op basis van krachten en mogelijkheden van alle betrokken partijen zoeken we samen naar de gepaste ondersteuning, waarbij de cliënt zoveel mogelijk de regie in handen neemt.

BETROKKEN en WARM
Vanuit een betrokken, aandachtige interesse gaan we in dialoog met onze cliënten. We bouwen een warme en respectvolle relatie uit. We ondersteunen en helpen waar nodig en wanneer mogelijk zetten we een stap terug of opzij.

DOELGERICHT en SYSTEMATISCH
We stellen samen met onze cliënten doelen voorop om aan te werken.
Ook op organisatieniveau werken we aan vooropgestelde doelen om ons aanbod te optimaliseren.
Dit is een continu proces van plannen, uitvoeren, evalueren, bijsturen én borgen.
We zetten hierbij onze middelen en medewerkers efficiënt in.

CONTEXTGERICHT en VIA GEDEELDE ZORG
We kijken steeds naar onze cliënten vanuit hun verbondenheid met hun netwerk. We werken samen met en versterken het netwerk.
Vanuit de noden en mogelijkheden van cliënt en netwerk delen we de zorg met mantelzorgers, vrijwilligers, andere lokale en regionale partners in de algemene of meer gespecialiseerde hulp- en dienstverlening. 

In functie van de doelgroep bouwen we zorgcircuits uit.

NAAR EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING
Cliënten zijn volwaardige burgers in onze samenleving met dezelfde rechten en plichten. We ondersteunen hen in het deelnemen aan de samenleving. We nemen ook initiatieven om de toegankelijkheid van de samenleving en een positieve beeldvorming rond mensen met een beperking te bevorderen.

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD en VERNIEUWEND
We gebruiken methodes en technieken die hun doeltreffendheid hebben bewezen. We zoeken hiervoor actief samenwerking met kenniscentra: universiteiten en hogescholen.
We werken aan antwoorden op nieuwe vragen en zoeken naar nieuwe methoden om onze visie op ondersteuning te realiseren.

IN EEN LERENDE ORGANISATIE
We ondersteunen de competentie en motivatie van onze medewerkers. Via vorming en door van elkaar te leren, groeit onze expertise om de beoogde hulp- en dienstverlening te realiseren en flexibel te kunnen inspelen op veranderende noden.

Onze waarden

Waarden OLO vzw