Inpage editor  

Contact

Vizier - kortdurende intensieve contextbegeleiding

Collegelaan 6, 2140 Borgerhout
03/235 31 11
vizier@olo-rotonde.be

verantwoordelijke:
Ernie Tavernier

inhoudelijk verantwoordelijke:
Sara Maquoi

directeur:
Chantal Van Overvelt

Vizier - kortdurende intensieve contextbegeleiding

Deze module richt zich op gezinnen met kinderen tussen 12 en 18 jaar in een verontrustende opvoedingssituatie. De focus ligt hierbij op een complexe problematiek bij jongere(n) die zich vertaalt in ernstige gedragsproblemen en conflicten in gezinsrelaties en communicatie. Er kan sprake zijn van een combinatie van problemen en de opvoedingsrelaties verlopen conflictueus of staan ernstig onder druk.

Na een intensief begeleidingstraject van zowel ouders als jongere zouden deze gezinnen weer zelfstandig of met een minder intensieve en rechtstreeks toegankelijke vorm van hulpverlening verder moeten kunnen.

Terug

                                        

Indicaties

Algemeen

 • Ouders en jongeren die samen verder willen ondanks hun conflictueuze of ernstig verstoorde relatie.
 • Gezinnen met een hulpvraag, die bereid zijn om in samenwerking met de contextbegeleiding stappen te zetten naar verandering binnen een kortdurend en intensief traject.
 • Jongeren en ouders die plaatsing willen vermijden.
 • Bij echtscheidingen: er is mandaat van beide ouders om met de jongere te werken in beide contexten. De ouders kunnen ofwel beiden samenwerken met de hulpverlening ofwel is er ouderbegeleiding in 1 context.
 • Alle gezinsleden zijn bereid naar eigen handelen te kijken. 
 • Traject bij terugkeer naar huis, indien problematisch en risicovol.

Specifiek voor de jongere

 • Jongeren met gedrags- of emotionele problemen.
 • Jongeren die reeds een negatief hulpverleningsparcours achter de rug hebben.
 • Jongeren die plaatsing willen vermijden. 
 • Jongeren met moeilijk lopende interacties en verbinding met hun context, zowel binnen als buiten het gezin (vb moeilijke schoolloopbaan). 

Specifiek voor de ouders

 • Ouders zijn bereid het netwerk te betrekken.

Tegenindicaties 

 • Andere problematiek bij het kind of bij beide ouders is het hoofdprobleem of overheerst de opvoedingsproblemen: ernstige verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek, mentale beperkingen. 
 • Er is een onoverbrugbare taalbarrière (het gezin spreekt onvoldoende Nederlands en er zijn onvoldoende mogelijkheden om te werken met tolken) waardoor de intensiteit niet kan gehaald worden.

Waar werken we aan? 

De bedoeling is ‘empowerment’ bevorderen of de zelfsturing vergroten, zodat het gezin na deze kortdurende intensieve begeleiding zelfstandig of met een minder intensieve vorm van hulpverlening de opvoeding verder aankan (uitstroom uit de NRTH). De veiligheid en de ontwikkelingskansen van de jongere nemen toe.

Meer concreet liggen de doelen op volgende terreinen:

Versterken/herstellen van de ouder-kind relatie

 • Verbeteren van de communicatie en interacties in het gezin
 • Installeren van wederzijds respect

Versterken van de ouders

 • Vergroten van de probleemoplossings- en pedagogische vaardigheden van de ouders
 • Vergroten van de vaardigheden om gebruik te maken van hulpbronnen in hun sociale omgeving (netwerk)
 • Verbeteren van de samenwerking tussen de ouders 

Versterken van het kind/de jongere

 • Verminderen gedrags- of emotionele problemen
 • Uitbreiden van (sociale) vaardigheden
 • Vergroten van de vaardigheden om gebruik te maken van hulpbronnen in hun sociale omgeving (netwerk)
 • (Her)integratie van de jongere met zijn ruimere leefwereld (school, vrije tijd,…)

Hoe werken wij? 

Er komen twee begeleiders in het gezin: een jongerenbegeleider en een ouderbegeleider. Gemiddeld komen deze begeleiders gedurende 6 maanden 3 uur per week in het gezin. Zowel de ouder- als de jongerenbegeleider werken methodisch.
Naast individuele gesprekken plannen we ook op regelmatige basis gezinsgesprekken. 

We vertrekken van de aanwezige krachten en hulpbronnen in het gezin en hun netwerk, alle technieken die we gebruiken zijn hierop gebaseerd. Met de ouders wordt gewerkt volgens de methodiek visie van Geweldloos Verzet -Nieuwe Autoriteit (H. Omer), met de jongere werken gebruiken we onder andere technieken vanuit de Sova-training (C. Vyane en R. Leeuwerck). Specifiek voor de jongere werken we ook aan verbinding met zijn of haar context buiten het gezin (school, familie, vrije tijd).

De opbouw van de interventie verloopt gefaseerd:

Aanmelding

Stap 1

Ouders kunnen telefonisch aanmelden tijdens de kantooruren op het nummer 03/633.98.99.

Of ze kunnen ook mailen op olo-rotonde@onthaalteam.be.

Verwijzers kunnen voor NRTH aanmelden via de Intersectorale Toegangspoort.

Stap 2

 • Iemand van het onthaalteam neemt contact op met u om een gesprek in te plannen.
 • In het gesprek worden de verschillende hulpvragen in kaart gebracht.
 • Het onthaalteam bespreekt uw vragen en formuleert een advies.
 • Het advies wordt besproken met de ouders. Indien er een akkoord is rond het advies en het betreft hulp in OLO-Rotonde, wordt er verder door de afdeling contact opgenomen om de hulp op te starten of wordt de jongere op onze wachtlijst gezet.
 • Indien we niet kunnen ingaan op de vraag, verwijzen we gericht door.

Stap 3

Wanneer er plaats vrij komt om de begeleiding op te starten, nemen we contact op met de ouders om verdere afspraken te maken. De wachttijden zijn afhankelijk van de woonplaats van de jongere.

Eerste fase: kennismaking en beeldvorming

Duur: 4 weken (week 1 tot en met week 4)
Intensiteit: jongerenbegeleider 2 uur per week, ouderbegeleider 2 uur per week
Opstart: in aanwezigheid van de verwijzer, de ouder(s), de jongere en de twee begeleiders

Tweede fase: opmaken van de IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst)

Duur: 2 weken (week 5 en 6)
Intensiteit: Elke begeleider 2 uur.
Bespreking in een gezamenlijk gezinsgesprek, eventueel in aanwezigheid van de verwijzer.

Derde fase: werkfase

Duur: 14 weken (week 7 tem week 20)
Intensiteit: ouderbegeleider 1,5 uur per week; jongerenbegeleider 1,5 uur per week
Minstens om de 4 weken is een gezinsgesprek.

Vierde fase: consolidatie en evaluatie

Duur: 6 weken (week 21 tem week 26)
Intensiteit: jongerenbegeleider 1 uur per week, ouderbegeleider 1 uur per week
Eindbespreking gebeurt samen met de verwijzer.

Praktisch

Begeleidingscapaciteit:
7 modules 

Aanmelding:
Via Insisto (A-doc), module kortdurende intensieve contextbegeleiding.

 • Ouders en jongeren die samen verder willen ondanks hun conflictueuze of ernstig verstoorde relatie.