Inpage editor  

Contact

Oriëntatiecentrum OLO

Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem
aanmelden via 03 633 98 99 
oc@olo.be

verantwoordelijke: Kathrine Goffart
directeur: Chantal Van Overvelt

ambulante en mobiele diagnostiek voor volwassenen

Het Oriëntatiecentrum richt zich tot volwassenen van 18 tot 65 jaar met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis (verstandelijke handicap, autismespectrumstoornis, aandachtstekortstoornis - al dan niet met hyperactiviteit - of een combinatie van voorgaande).  

Download hier onze flyer.

Terug

                                                  

Begeleidingscriteria

  • Je woont in de provincie Antwerpen
  • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds
  • Je hebt bij voorkeur een doorverwijzingsbrief van je behandelende arts (huisarts, psychiater, …)

Werking

WAT DOEN WIJ?

Algemeen

Ons team bekijkt in psychodiagnostisch onderzoek of er een rode draad bestaat in je klachtenpatroon. Een rode draad resulteert veelal in het stellen van ‘een diagnose’.

Waarom is dit zinvol? Een diagnose kan verklaren waarom dingen moeilijk liepen of lopen.
Aan een diagnose is door externe hulpverleners ook vaak een bepaalde behandeling of aanpak gekoppeld: een manier van werken en denken om de moeilijkheden in de toekomst te milderen.

Het psychodiagnostisch onderzoek gebeurt in ons centrum in tijdsblokken van een halve dag, door een multidisciplinair team van een maatschappelijk werker, psycholoog, psychiater, logopedist en ergotherapeut.
Welke onderzoeken we uitvoeren, hangt af van de problematiek waarvoor je aanmeldt.

MDT

Het Oriëntatiecentrum is door het VAPH erkend als MDT (multidisciplinair team). Dit betekent dat je bij het Oriëntatiecentrum ook terecht kan voor onderzoeken in functie van een vraag naar een persoonsvolgend budget of hulpmiddelen bij het VAPH.

RCA

Het Oriëntatiecentrum is ook erkend als RCA (referentiecentrum voor autismespectrumstoornissen). In België zijn er 7 referentiecentra. Het doel van deze centra is om bij personen met een autismespectrumstoornis zo snel mogelijk de juiste diagnose te stellen.

Het RCA Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen het Oriëntatiecentrum en het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen. Door deze samenwerking kan het Oriëntatiecentrum de kennis en ervaring rond autisme delen met andere experts. Samen kunnen we ook beter het stijgend aantal vragen rond autisme opvangen.

Word je naar het Oriëntatiecentrum verwezen door een psychiater én voldoe je aan de RCA-criteria, dan kan je aan gunstiger voorwaarden (wachttijd, kostprijs) onderzocht worden.

Studenten UAntwerpen

Studeer je aan de UAntwerpen? Dan kan je (dankzij het samenwerkingsverband UAntwerpen-Oriëntatiecentrum via de dienst studentenvoorzieningen) bij ons terecht voor psychodiagnostisch onderzoek, als er een vermoeden bestaat dat je een ontwikkelingsstoornis hebt. Studenten met een diagnose kunnen aan ons centrum ook een attest voor bijzondere studiefaciliteiten op laten maken of laten verlengen. Je kan onder bepaalde voorwaarden bij ons ook een aantal begeleidingssessies volgen. 

HOE WERKEN WIJ?

Bij afronding van de aanmeldingsprocedure nodigen wij je per brief uit voor een intakegesprek. Daarin zal de maatschappelijk werker jouw vraag en verwachtingen verhelderen. Hij of zij bevraagt ook je familiale context, school- en werkloopbaan en eventuele hulpverleningsgeschiedenis. Op basis van deze informatie bespreekt de maatschappelijk werker met de teamverantwoordelijke welke onderzoeken er nodig zijn om aan je vraag te voldoen.

Vervolgens krijg je per brief een uitnodiging voor enkele onderzoeksmomenten bij verschillende (para-)medische disciplines (psycholoog, psychiater, logopedist, ergotherapeut). Onderzoek betekent: interviews, testen, observaties en bevraging van belangrijke ‘derden’.

Aan het einde van een onderzoekstraject overleggen de verschillende onderzoekers intern en formuleren ze een besluit en adviezen. Daarna nodigt de betrokken psycholoog je uit voor een gesprek om de resultaten terug te koppelen en volgt er een onderzoeksverslag. Daarin vind je de neerslag van wat werd meegedeeld in het terugkoppelingsgesprek. Dat is hoofdzakelijk waarom er wel/niet een bepaalde diagnose werd gesteld, én de niet-bindende adviezen die wij daaromtrent meegeven.

Aanmeldingsprocedure en kostprijs

Aanmelden voor een onderzoek gebeurt via het onthaalteam van OLO vzw. Je kan hen elke weekdag bereiken op 03 633 98 99. 

Onze dienst wordt gesubsidieerd door het VAPHVSB en UA.

De kostprijs hangt onder meer af van de aanmeldingsvraag en welke onderzoeken er precies worden gepland. Hou rekening met een richtprijs tussen de 150 en 250 euro voor heel het onderzoek. Dit bedrag is indexeerbaar.

Een aanvraag PVB VAPH is gratis.