Inpage editor  

Contact

Aanmelden: 03/ 633 98 99

OLO-huis Brasschaat
Bredabaan 943, 2930 Brasschaat
dienst: 03/633 99 05
huisbrasschaat@olo.be

OLO-huis Mechelen
Augustijnenstraat 80, 2800 Mechelen
dienst: 03/270 06 74
huismechelen@olo.be

OLO-huis Zoersel
Handelslei 230, 2980 Zoersel
dienst: 03/270 06 73
huiszoersel@olo.be

directeur: Chantal Van Overvelt

Thuisbegeleiding op maat voor gezinnen met kind(eren) met een specifieke zorgbehoefte

Thuisbegeleiding Op Maat verleent opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind of jongere met (een vermoeden van):

 • gedrags- en/of emotionele problemen (bv. ADHD, hechting,…)
 • autisme-spectrumstoornis (ASS)
  al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking. 

Voor deze vorm van begeleiding heb je een erkenning van het VAPH nodig. 

Terug

                                    

Welke soort begeleiding? 

Afhankelijk van de hulpvraag van de ouders, wordt bepaald welke soort begeleiding wordt gegeven. De thuisbegeleiding kan variëren:

 • In werkvormen:
      - Ouderbegeleiding
      - Ouderbegeleiding met een kindtraject
      - Tandembegeleiding (enkel NRTH)
      - Specifieke modules (ouderpraatgroepen, groepsactiviteiten, …)
      - …
 • In intensiteit: van wekelijkse tot maandelijkse huisbezoeken.

Begeleidingscriteria

Het kind of de jongere moet:

 • tot de doelgroep behoren 
 • in de provincie Antwerpen wonen
 • op het moment van de aanmelding jonger zijn dan 18 jaar

Werking

De dienst Thuisbegeleiding biedt vrijwillige ondersteuning.

We vertrekken steeds vanuit de vragen van het gezin. Het doel is om ouders weer invloed te laten hebben op de opvoeding van hun kind. Hierbij vertrekken we vanuit de krachten van het gezin.

In samenspraak met het gezin kunnen we ondermeer:

 • pedagogische begeleiding geven
 • werken aan de communicatiepatronen en omgangsvormen in het gezin
 • samenwerken met de school en andere belangrijke betrokkenen
 • het sociaal netwerk rondom het gezin versterken
 • werken rond de kindproblematiek

We werken samen aan doelen die geregeld geëvalueerd worden.

De hulpverlening gebeurt op een transparante manier en we gaan met iedereen open in dialoog.
De begeleiders worden ondersteund door psychologen, kinderpsychiater, een verantwoordelijke en een team van thuisbegeleiders.

Aanmelden

Stap 1

Ouders kunnen telefonisch aanmelden tijdens de kantooruren op het nummer 03/633.98.99. Of ze kunnen ook mailen op aanmeldingen@olo.be.
Verwijzers kunnen voor NRTH aanmelden via de Intersectorale Toegangspoort.

Stap 2

 • Het aanmeldingsteam bespreekt de aanmelding. 

 • Binnen de 3 weken wordt de beslissing meegedeeld aan de ouders.
  Indien de aanmelding wordt goedgekeurd, wordt de jongere op onze wachtlijst gezet.
  Indien we niet kunnen ingaan op de vraag, verwijzen we gericht door.

 • Bij onduidelijkheden wordt er een afstemmingsgesprek gepland dat de hulpvraag verder uitklaart.

Stap 3

Wanneer er plaats vrij komt om de begeleiding op te starten, nemen we contact op met de ouders om verdere afspraken te maken. De wachttijden zijn afhankelijk van de woonplaats van de jongere.

Kostprijs

Thuisbegeleiding op maat kost 5 euro per begeleidingsuur. Dit bedrag is indexeerbaar.